Products

Rice


ข้าวหอมมะลิชั้น 1 100% ตราช้างบอล (Thai Jasmine Rice Elephant Ball Brand)
ข้าวหอมผสมข้าวกล้อง
ข้าวหอมมะลิชั้น 3 ตราขวัญใจ (70% Thai Jasmine Rice-Kwanjai Brand)
ข้าวสารนาปี ตราบัวพรกมล ซุปเปอร์
ข้าวสารนาปี ตราดอกบัวพรกมล (100% Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand)
ข้าวสารสุพรรณบุรี ตราดอกบัวพรกมล (5%Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand)
ข้าวเสาไห้ ตรานางกวักเขียว (25% Thai White Rice-Nangkwak Brand)
ข้าวเสาไห้ ตรานางกวักม่วง (10% Thai White Rice-Nangkwak Brand)
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราเป้า (Sticky Rice-Target Brand)

Packing Standard

ข้าวหอมมะลิชั้น 1 100% ตราช้างบอล
(Thai Jasmine Rice Elephant Ball Brand)

Thai Jasmine Rice-Dokfai Brand

ข้าวหอมมะลิชั้น 3 ตราขวัญใจ
(70% Thai Jasmine Rice-Kwanjai Brand)

70% Thai Jasmine Rice-Kwanjai Brand

ข้าวตราบัวพรกมล ซุปเปอร์

นิยามใหม่ของข้าวขาวผสมข้าวหอมด้วยอัตราส่วน 50%
หุงง่าย นุ่มนวล ไม่จำเป็นต้องผสมข้าวหอมเพิ่ม”

ข้าวสารนาปี ตราดอกบัวพรกมล
(100% Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand)

100% Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand

ข้าวสารสุพรรณบุรี ตราดอกบัวพรกมล
(5%Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand)

5%Thai White Rice-Pornkamon Lotus Brand

ข้าวเสาไห้ 25% ตรานางกวักเขียว
(25% Thai White Rice-Nangkwak Brand)

ข้าวเสาไห้ ตรานางกวัก
(10% Thai White Rice-Nangkwak Brand)

10% Thai White Rice-Nangkwak Brand

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ตราเป้า
(Sticky Rice-Target Brand)

Sticky Rice-Target Brand

 


Packing Standard


Weight per unit Unit
1kgx15 15kg/Bag
5kgx10 10kg/Bag
15kg PP Bag
48kg PP Bag


Go up Back toTop